Tηλέφωνο
210 69 84 734
Email
info@achristoforidou.com
Ωράριο
Δευ - Παρ : 09:00-18:00
επικοινωνια

Φορολογικό Δίκαιο

Φορολογικό δίκαιο

Το δικηγορικό γραφείο Α. Χριστοφορίδου & Συνεργάτες αποτελείται από δικηγόρους με πολυετή πείρα, αξιοπιστία και εξειδίκευση σε όλους τους τομείς του φορολογικού δικαίου.

Παρέχουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες και αναλαμβάνουμε την εκπροσώπησή σας ενώπιον των δικαστηρίων. Οι εξειδικευμένοι δικηγόροι μας, με πολυετή πείρα, άριστη γνώση της φορολογικής νομοθεσίας και νομολογίας, αλλά και συνεχή ενημέρωση, εξασφαλίζουν στους εντολείς τους θετικό αποτέλεσμα.  Δεδομένου ότι το φορολογικό σύστημα συνεχώς εξελίσσεται και οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες διευκολύνουν τον έλεγχο των συναλλαγών, συνιστάται προς τους φορολογούμενους να απευθύνονται σε εξειδικευμένο στο φορολογικό δίκαιο δικηγόρο για την επίλυση των θεμάτων τους.

Γιατί να επικοινωνήσετε με δικηγόρο εξειδικευμένο στο φορολογικό δίκαιο ;

Η πολυνομία και η πολυπλοκότητα της φορολογικής νομοθεσίας, που συνεχώς τροποποιείται, αποτελεί πρόβλημα για τους φορολογούμενους.  Το δικηγορικό γραφείο Α. Χριστοφορίδου & Συνεργάτες σας παρέχει πλήρη ενημέρωση και νομική υποστήριξη, προκειμένου να επιλύσετε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις φορολογικές διαφορές σας.

Νομική υποστήριξη νομικών προσώπων

Το δικηγορικό γραφείο Α. Χριστοφορίδου & Συνεργάτες ενημερώνει τα νομικά πρόσωπα που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδος για το ισχύον σε κάθε περίπτωση φορολογικό πλαίσιο. Ένα νομικό πρόσωπο ή μία νομική οντότητα είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδας για οποιοδήποτε φορολογικό έτος, εφόσον συστάθηκε ή ιδρύθηκε σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο, έχει την καταστατική έδρα του στην Ελλάδα ή ο τόπος άσκησης πραγματικής διοίκησης είναι στην Ελλάδα οποιαδήποτε περίοδο στη διάρκεια του φορολογικού έτους.

Ο «τόπος άσκησης πραγματικής διοίκησης» του νομικού προσώπου είναι στην Ελλάδα με βάση τα πραγματικά περιστατικά και τις συνθήκες, αφού λάβουμε υπόψη ιδίως τα εξής:

fralt
  • Τον τόπο άσκησης καθημερινής διοίκησης
  • Τον τόπο λήψης στρατηγικών αποφάσεων
  • Τον τόπο ετήσιας γενικής συνέλευσης των μετόχων ή εταίρων
  • Τον τόπο τήρησης βιβλίων και στοιχείων
  • Τον τόπο συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου ή όποιου άλλου εκτελεστικού οργάνου διοίκησης
  • Την κατοικία των μελών του διοικητικού συμβουλίου ή όποιου άλλου εκτελεστικού οργάνου διοίκησης.

Παρέχουμε νομική κάλυψη για οποιοδήποτε φορολογικό θέμα σε κεφαλαιουχικές ή προσωπικές εταιρείες, οι οποίες έχουν συσταθεί στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, σε νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (που έχουν συσταθεί στην Ελλάδα ή αλλού), συνεταιρισμούς και ενώσεις τους, αστικές εταιρείες με κερδοσκοπικό ή μη σκοπό, κοινοπραξίες κ.ά.

Σας ενημερώνουμε για τη φορολογική νομοθεσία που εφαρμόζεται στην εταιρεία σας για τη φορολόγηση των κερδών που απομένουν μετά την αφαίρεση των εκπιπτόμενων δαπανών από το ακαθάριστο εισόδημα, τα φορολογικά κίνητρα, τη φορολόγηση μερισμάτων, τις αποσβέσεις, τον φπα, κ.ά.

Σας ενημερώνουμε λεπτομερώς για τις τελευταίες τροποποιήσεις της φορολογικής νομοθεσίας και τα νέα ευνοϊκά μέτρα που εφαρμόζονται στις εταιρείες, όπως η μείωση του φορολογικού συντελεστή επί του εισοδήματος των νομικών προσώπων, η οποία από το φορολογικό έτος 2021 και εφεξής ανέρχεται σε 22% (αντί 24%) ή η μείωση της προκαταβολής φόρου εισοδήματος (80%, αντί 100%).

Οι έμπειροι δικηγόροι μας σας συμβουλεύουν για τη φορολογική μεταχείριση του εισοδήματος από μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων, τίτλων, μερισμάτων, παρακράτηση φόρου σε δικαιώματα, κ.ά. (Η απαλλαγή από τον φόρο υπεραξίας μεταβίβασης μετοχών σε θυγατρικές ισχύει από την 1η Ιανουαρίου του 2020). Επίσης, θα σας ενημερώσουν λεπτομερώς για τη φορολογία ακινήτων που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή ή την άσκηση εμπορικής δραστηριότητας, την εφαρμογή των τοπικών φόρων, ιδίως αυτών που αφορούν στις επιχειρήσεις τροφίμων, τουριστικών καταλυμάτων και του δημοτικού φόρου για τη χρήση κοινόχρηστων χώρων κ.λπ.

Νομική υποστήριξη φυσικών προσώπων

Το δικηγορικό γραφείο Α. Χριστοφορίδου & Συνεργάτες παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε φυσικά πρόσωπα που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδος, δηλαδή έχουν στη χώρα μας τη μόνιμη ή κύρια κατοικία τους ή τη συνήθη διαμονή τους ή τους προσωπικούς και οικονομικούς δεσμούς τους ή ευρίσκονται στην Ελλάδα για χρονικό διάστημα που υπερβαίνει τις 183 ημέρες, αθροιστικά, στη διάρκεια οποιασδήποτε δωδεκάμηνης περιόδου. (Η τελευταία περίπτωση δεν αφορά στα φυσικά πρόσωπα που ευρίσκονται στην Ελλάδα αποκλειστικά για τουριστικούς, ιατρικούς, θεραπευτικούς ή παρόμοιους ιδιωτικούς σκοπούς και η παραμονή τους δεν υπερβαίνει τις 365 ημέρες, συμπεριλαμβανομένων και σύντομων διαστημάτων παραμονής στο εξωτερικό).

Οι εξειδικευμένοι στο φορολογικό δίκαιο δικηγόροι μας συμβουλεύουν τους φορολογικούς κατοίκους Ελλάδος για το νομοθετικό πλαίσιο που εφαρμόζεται στην περίπτωσή τους και ειδικότερα για την παρακράτηση φόρου στην πηγή, την ετήσια δήλωση του εισοδήματος και της ακίνητης περιουσίας. Συμβουλεύουν επίσης και εκπροσωπούν φυσικά πρόσωπα που είναι φορολογικοί κάτοικοι αλλοδαπής και υπάγονται στη Δ.Ο.Υ. κατοίκων εξωτερικού ή που επιθυμούν να μεταφέρουν τη φορολογική κατοικία τους στην Ελλάδα λόγω των πρόσφατων ευνοϊκών φορολογικών διατάξεων.

Σας ενημερώνουμε για τη φορολογική κλίμακα στην οποία ανήκετε (μισθωτός, συνταξιούχος, ελεύθερος επαγγελματίας, έμπορος), την ειδική εισφορά αλληλεγγύης και τον φόρο επιτηδεύματος, τα ισχύοντα επιδόματα ή μειώσεις (π.χ. πολύτεκνοι, ειδικά έξοδα, διαμονή σε παραμεθόριο περιοχή), τα ισχύοντα τεκμήρια δαπανών διαβίωσης, τον φόρο πολυτελούς διαβίωσης, τον ΦΠΑ και τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης στις εισαγωγές ορισμένων προϊόντων, όπως οινοπνευματώδη ποτά, καπνός, καύσιμα και αυτοκίνητα.

Φορολογία ακίνητης περιουσίας

Η ομάδα μας είναι εξειδικευμένη στη φορολογία των ακινήτων (φόρο μεταβίβασης, ενιαίο φόρο ιδιοκτησίας ακινήτων, φόρο κληρονομιών, δωρεών και τις σχετικές απαλλαγές).

Σε συνεργασία με συμβολαιογράφους σας ενημερώνουμε για την αντικειμενική αξία του ακινήτου που ισχύει στην περιοχή όπου ευρίσκεται, η οποία αποτελεί συνήθως τη βάση για τον υπολογισμό του φόρου.

Δικαστική εκπροσώπηση

Το δικηγορικό γραφείο Α. Χριστοφορίδου & Συνεργάτες εκπροσωπεί νομικά και φυσικά πρόσωπα ενώπιον της Διεύθυνσης επίλυσης διαφορών (Δ.Ε.Δ.) και ενώπιον των Διοικητικών ή Ποινικών Δικαστηρίων όλων των βαθμίδων.

Οι δικηγόροι μας έχουν μακρόχρονη εμπειρία σε υποθέσεις όπου εφαρμόζονται συμβάσεις αποφυγής διπλής φορολογίας.  Οι πιο συχνές περιπτώσεις αφορούν στον ορισμό από τις ελληνικές αρχές της μόνιμης εγκατάστασης των εταιρειών που εκτελούν δημόσια ή ιδιωτικά έργα στην ελληνική επικράτεια, στη φορολογική μεταχείριση (παρακράτηση στην πηγή) της αμοιβής για παρεχόμενες υπηρεσίες στην Ελλάδα από αλλοδαπές εταιρείες ή στο φορολογητέο εισόδημα στην Ελλάδα των φορολογικών κατοίκων εξωτερικού.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Το δικηγορικό γραφείο Α. Χριστοφορίδου & Συνεργάτες εκπροσωπεί εξωδικαστικά και δικαστικά ενώπιον όλων των Δικαστηρίων νομικά ή φυσικά πρόσωπα.  Η μακροχρόνια πείρα και οι εξειδικευμένες δεξιότητες των μελών της ομάδας μας όχι μόνο στο φορολογικό δίκαιο αλλά και στο δίκαιο εταιρειών, δίκαιο δημοσίων συμβάσεων, δίκαιο επενδύσεων και δίκαιο ακινήτων, συντελούν στη δημιουργία μιας πολύ αποδοτικής συνεργασίας με τους πελάτες μας.

info@achristoforidou.com
·   Τηλ: 2106984734