Tηλέφωνο
210 69 84 734
Email
info@achristoforidou.com
Ωράριο
Δευ - Παρ : 09:00-18:00
επικοινωνια

Εργατικό Δίκαιο

Eργατικό Δίκαιο

Το εργατικό δίκαιο ρυθμίζει τις εργασιακές έννομες σχέσεις και δεν είναι κωδικοποιημένο σε όλους τους τομείς.

Αποτελείται από μια σειρά νόμων, που συμπληρώνονται από τη νομολογία των ελληνικών δικαστηρίων, καθώς και τους εθιμικούς κανόνες, δηλαδή πρακτικές που εφαρμόζονται στην επιχείρηση και υπερισχύουν του νόμου, εφόσον είναι ευνοϊκότερες για τους εργαζόμενους. Η πολυπλοκότητα του νομοθετικού πλαισίου, που εξελίσσεται διαρκώς τα τελευταία έτη, καθιστά απαραίτητη την επικοινωνία με δικηγόρο εξειδικευμένο στο εργατικό δίκαιο (εργατολόγο) για την επίλυση των θεμάτων που σας απασχολούν.

Γιατί να επικοινωνήσετε με δικηγόρο εξειδικευμένο στο εργατικό δίκαιο ;

Το δικηγορικό γραφείο Α. Χριστοφορίδου & Συνεργάτες παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες και αναλαμβάνει την εκπροσώπησή σας ενώπιον των δικαστηρίων. Είμαστε μία ομάδα δικηγόρων με πολυετή πείρα, αξιοπιστία και εξειδίκευση σε όλους τους τομείς του εργατικού δικαίου.  Σας καλύπτουμε νομικά σε όλα τα στάδια των ατομικών εργασιακών σχέσεων, αλλά και των συλλογικών.

Ενημερώνουμε διεξοδικά τους πελάτες μας για το ισχύον νομοθετικό καθεστώς στην κάθε περίπτωση και αναλαμβάνουμε υπεύθυνα την επίλυση θεμάτων που σχετίζονται με την πρόσληψη προσωπικού, ατομικές συμβάσεις εργασίας, διάρκεια συμβάσεων, αμοιβές, ασφαλιστική κάλυψη, λύση συμβάσεων, καταγγελία, αποζημίωση εργαζόμενου, ομαδικές απολύσεις, εργατικά ατυχήματα, ευθύνη εργοδότη, πειθαρχική διαδικασία, κανονισμό εργασίας της επιχείρησης, συλλογικές διαπραγματεύσεις, τηλεργασία, ψηφιακές πλατφόρμες και γενικά, ζητήματα που αφορούν στην εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας.

Με τον πρόσφατο νόμο 4808/2021 για την Προστασία της Εργασίας κυρώθηκε η Σύμβαση 190 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ) για την εξάλειψη της βίας και παρενόχλησης στο εργασιακό περιβάλλον, καθώς και η Σύμβαση 187 της ΔΟΕ για το Πλαίσιο Προώθησης της Ασφάλειας και της Υγείας στην Εργασία.  Επίσης, με τον ίδιο νόμο, ενσωματώθηκε η Οδηγία 2019/1158 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20/06/2019 για την ισορροπία μεταξύ της επαγγελματικής και της ιδιωτικής ζωής για τους γονείς και τους φροντιστές.

Σύμβαση εργασίας

Οι έμπειροι εργατολόγοι του γραφείου μας δίδουν ιδιαίτερη προσοχή στο περιεχόμενο της σύμβασης εργασίας, διότι είναι η βάση της ατομικής σχέσης μεταξύ ενός εργαζομένου και του εργοδότη του, λαμβάνοντας υπόψη τη γενική συλλογική σύμβαση εργασίας, τις ισχύουσες κλαδικές συμβάσεις, την ευρωπαϊκή εργατική νομοθεσία, καθώς και τους κανόνες του διεθνούς εργατικού δικαίου (εφαρμογή των ευρωπαϊκών οδηγιών και των οδηγιών της ΔΟΕ για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων κ.λπ.).

Εξασφαλίζουμε τους εντολείς μας κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, όπως σε περίπτωση τροποποίησης βασικών όρων ή μη, μετακίνησης του εργαζόμενου, οικειοθελούς αποχώρησης, συνταξιοδότησης κλπ.

Εάν πρόκειται για τηλεργασία, της οποίας το νομοθετικό πλαίσιο καθορίστηκε πολύ πρόσφατα με το νόμο 4808/2021, ορίζουμε με σαφήνεια τους όρους της συμφωνίας μεταξύ εργοδότη και εργαζομένου, κατά την πρόσληψη ή με τροποποίηση της σύμβασης εργασίας.

Κατ’ εξαίρεση, εφόσον η εργασία μπορεί να παρασχεθεί εξ αποστάσεως, η τηλεργασία μπορεί να εφαρμόζεται, είτε μετά από απόφαση του εργοδότη, για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας, είτε μετά από αίτηση του εργαζόμενου, σε περίπτωση τεκμηριωμένου κινδύνου της υγείας του.

Η συμφωνία περί τηλεργασίας δεν θίγει το καθεστώς απασχόλησης και τη σύμβαση εργασίας του τηλεργαζομένου ως πλήρους, μερικής, εκ περιτροπής ή άλλης μορφής απασχόλησης, αλλά μεταβάλλει μόνο τον τρόπο, με τον οποίο εκτελείται η εργασία.

Ο εργοδότης αναλαμβάνει συνήθως το κόστος του εξοπλισμού, την τεχνική υποστήριξη και την αποκατάσταση των δαπανών επισκευής των συσκευών που χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση της τηλεργασίας ή την αντικατάστασή τους σε περίπτωση βλάβης, εκτός εάν στη σύμβαση ορίζεται διαφορετικά.

Οι έμπειροι εργατολόγοι του γραφείου μας καταρτίζουν επίσης τις συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ή συμβάσεις ανεξάρτητων υπηρεσιών ή έργου, ανάλογα με την περίπτωση, οι οποίες συνδέουν τις ψηφιακές πλατφόρμες με τους παρόχους υπηρεσιών.  Οι «ψηφιακές πλατφόρμες» είναι επιχειρήσεις που ενεργούν είτε απευθείας είτε ως μεσάζοντες και μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας συνδέουν παρόχους υπηρεσιών ή επιχειρήσεις ή τρίτους με χρήστες ή πελάτες ή καταναλωτές και διευκολύνουν τις μεταξύ τους συναλλαγές ή συναλλάσσονται απευθείας μαζί τους.

Η σύμβαση μεταξύ ψηφιακής πλατφόρμας και παρόχου υπηρεσιών τεκμαίρεται ότι δεν είναι εξαρτημένης εργασίας, εφόσον ο πάροχος υπηρεσιών δικαιούται, βάσει της σύμβασής του, σωρευτικά: να χρησιμοποιεί υπεργολάβους ή υποκατάστατους για να παρέχουν τις υπηρεσίες που έχει αναλάβει να προσφέρει, να επιλέγει τα διάφορα έργα που η ψηφιακή πλατφόρμα του προτείνει να αναλάβει, να παρέχει τις ανεξάρτητες υπηρεσίες του προς οποιονδήποτε τρίτο και να καθορίζει ο ίδιος τον χρόνο παροχής των υπηρεσιών του, εντός δεδομένων χρονικών πλαισίων, προσαρμόζοντάς τον στις προσωπικές του ανάγκες και όχι με βάση τα συμφέροντα της ψηφιακής πλατφόρμας.

Το δικηγορικό γραφείο Α. Χριστοφορίδου & Συνεργάτες παρέχει επίσης συμβουλευτικές υπηρεσίες σε υπηκόους ΕΕ ή τρίτων χωρών, οι οποίοι εργάζονται ή πρόκειται να εργαστούν στην Ελλάδα με σχέση εξαρτημένης εργασίας.

Διάρκεια εργασίας – μισθός – κοινωνική ασφάλιση

Οι ατομικές συμβάσεις εργασίας συνάπτονται για ορισμένο ή αόριστο χρόνο με μέγιστο χρόνο εργασίας 8 ώρες/ημέρα, δηλαδή 40 ώρες/εβδομάδα, εκτός εάν πρόκειται για συμβάσεις μερικής απασχόλησης. Με τις νέες διατάξεις, εφαρμόζεται η ψηφιακή κάρτα εργασίας για την καταγραφή του πραγματικού χρόνου εργασίας των εργαζομένων.

Αναλαμβάνουμε την επίλυση όλων των θεμάτων που αφορούν στην τήρηση του νόμιμου χρόνου εργασίας, την καταβολή των υπερωριών προς τον εργαζόμενο με τις προϋποθέσεις που προβλέπει ο νόμος (ποσοστό αύξησης μισθού, ανώτατο όριο υπερωριών), καθώς και των διαφόρων επιδομάτων αδειών, δώρων κλπ.  Επίσης, σας παρέχουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα μισθού, ο οποίος δεν μπορεί να είναι χαμηλότερος από τον βασικό μηνιαίο μισθό που ορίζει το κράτος και ανάλογα με τα πτυχία, τις αρμοδιότητες, την οικογενειακή κατάσταση και τον αριθμό των παιδιών, να προσαυξάνεται με τα αντίστοιχα επιδόματα. (Οι κλαδικές συλλογικές συμβάσεις μπορεί να ορίζουν υψηλότερους κατώτατους μισθούς).

Ειδικά για τις ασφαλιστικές εισφορές εργοδοτών και εργαζομένων, συνταξιοδότηση κλπ., τις υποθέσεις χειρίζονται εξειδικευμένοι δικηγόροι στο ασφαλιστικό δίκαιο και τις συντάξεις.

Καταγγελία της σύμβασης εργασίας και αποζημίωση

Παρέχουμε νομική υποστήριξη σε περιπτώσεις καταγγελίας συμβάσεων εργασίας και προσδιορίζουμε με ακρίβεια την αποζημίωση που δικαιούται ο εργαζόμενος με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου, ανάλογα με την προϋπηρεσία του στην επιχείρηση.

Επισημαίνουμε τους περιορισμούς στις απολύσεις που επιβάλλει η εργατική νομοθεσία (όπως απόλυση εγκύου ή μέλους διοικητικού συμβουλίου συνδικαλιστικής οργάνωσης, ομαδικές απολύσεις).

Οι νέες διατάξεις του νόμου 4808/2021 προβλέπουν μείωση της αποζημίωσης υπό ορισμένες προϋποθέσεις, καλύπτουν τυπικές παραλείψεις του εργοδότη στη μονομερή καταγγελία σύμβασης εργασίας και αίρουν κάθε διάκριση μεταξύ εργαζομένων και εργατοτεχνιτών σχετικά με τον χρόνο προειδοποίησης και καταγγελίας.

Κανονισμός εργασίας

Οι εξειδικευμένοι δικηγόροι μας συμμετέχουν σε διαπραγματεύσεις μεταξύ εργοδοτών και σωματείων εργαζομένων για την εκπόνηση κανονισμού εργασίας για επιχειρήσεις που απασχολούν τουλάχιστον 70 υπαλλήλους.  Παρέχουν πλήρη ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονισμού εργασίας που ελέγχει η Επιθεώρηση Εργασίας.

Δικαστική εκπροσώπηση

Το δικηγορικό γραφείο Α. Χριστοφορίδου & Συνεργάτες εκπροσωπεί εργοδότες ή εργαζόμενους ενώπιον των δικαστηρίων όλων των βαθμίδων σε υποθέσεις ατομικών και συλλογικών εργασιακών σχέσεων των πελατών του. Ειδικότερα, υποστηρίζουμε τους εντολείς μας σε περίπτωση δικαστικής διαμάχης, που σχετίζεται κυρίως με απολύσεις (ατομικές ή ομαδικές), αποζημιώσεις, αμοιβές, μη καταβολή μισθών σε εργατικά ατυχήματα, ευθύνη εργοδότη ή εργαζόμενου κ.ά.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Το δικηγορικό γραφείο Α. Χριστοφορίδου & Συνεργάτες με εξειδίκευση όχι μόνο στο εργατικό δίκαιο, αλλά και στο φορολογικό δίκαιο, δίκαιο των εταιρειών και δίκαιο των εμπορικών συμβάσεων, σας παρέχει ολοκληρωμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες και σας εκπροσωπεί αποτελεσματικά ενώπιον όλων των δικαστηρίων.  Στόχος μας είναι η πλήρης ενημέρωση του εντολέα μας και η άμεση εύρεση λύσης στο πρόβλημά του.

info@achristoforidou.com
·   Τηλ: 2106984734