Tηλέφωνο
210 69 84 734
Email
info@achristoforidou.com
Ωράριο
Δευ - Παρ : 09:00-18:00
επικοινωνια

Εμπορικό & Εταιρικό Δίκαιο

Εμπορικό & Εταιρικό δίκαιο

Το δικηγορικό γραφείο Α.Χριστοφορίδου & Συνεργάτες με εξειδίκευση στο εμπορικό δίκαιο και το δίκαιο των εταιρειών παρέχει συμβουλευτική και δικαστική υποστήριξη σε εταιρείες με έδρα την Ελλάδα ή το εξωτερικό. Αναλαμβάνει τη διεκπεραίωση υποθέσεων επιχειρήσεων όλων των κατηγοριών (ελληνικών ή αλλοδαπών) που είναι εγκατεστημένες ή πρόκειται να εγκατασταθούν στην Ελλάδα, startups, ΜμE, αντιπροσωπειών κ.ά.

Οι δικηγόροι μας έχουν μεγάλη εμπειρία και εις βάθος γνώση του εμπορικού δικαίου και ειδικότερα του δικαίου των εταιρειών, των εμπορικών συμβάσεων, του δικαίου της κεφαλαιαγοράς, του ανταγωνισμού, της βιομηχανικής ιδιοκτησίας, της διαδικασίας πτώχευσης και εκκαθάρισης, όπως και των συγχωνεύσεων και εξαγορών.

Γι’ αυτό, είναι σε θέση να καλύψουν πλήρως τους εντολείς τους, σε συνεργασία και με ειδικούς συμβούλους επιχειρήσεων, σε όλα τα ζητήματα που αφορούν στη σύσταση και λειτουργία της επιχείρησής τους, στη χρηματοδότηση, στις σχέσεις με την τράπεζα, το χρηματιστήριο, την φορολογική αρχή, τους εργαζόμενους και τους εκπροσώπους τους, τους προμηθευτές, καθώς και τους καταναλωτές.

Γιατί να απευθυνθείτε σ’ εμάς ;

Με ουσιαστική εμπειρία και κατάρτιση όχι μόνο στο εμπορικό δίκαιο και το δίκαιο των εταιρειών, αλλά και σε συμπληρωματικούς τομείς δικαίου, παρέχουμε υπηρεσίες υψηλού επιπέδου και συμβάλλουμε αποτελεσματικά στην επίλυση ακόμη και των πιο περίπλοκων νομικών ζητημάτων.

Συμβουλευτικές υπηρεσίες

Αναλαμβάνουμε με επαγγελματισμό και συνέπεια την καθοδήγηση των εντολέων μας στις στρατηγικές αποφάσεις τους ή του επιχειρηματικού τους σχεδίου.  Διασφαλίζουμε την ορθή και έγκαιρη ενημέρωση των εκπροσώπων της εταιρείας για το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.  Δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στην εφαρμογή της φορολογικής, περιβαλλοντικής και κοινοτικής νομοθεσίας.

Συμβουλεύουμε τους πελάτες μας πριν από οποιαδήποτε εμπορική δραστηριότητα σε ελληνικό έδαφος, όπως η αγορά επιχείρησης, η σύνταξη μνημονίων συμφωνίας, ή η  νομιμότητα του επιχειρηματικού σχεδίου σε σχέση με τις φορολογικές πρακτικές.

Εταιρικό δίκαιο

Η επιλογή του σωστού εταιρικού τύπου θεμελιώνει και καθορίζει την ταυτότητα και εξέλιξη της επιχείρησης.  Για το λόγο αυτό οι δικηγόροι μας δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στις πρώτες συναντήσεις με τον επιχειρηματία, προκειμένου να εξευρεθεί η ιδανική εταιρική μορφή καθώς και να εξηγηθεί πλήρως το νομικό και φορολογικό πλαίσιο της κατάλληλης για τις ανάγκες του εταιρίας.

Ανάλογα με τον τομέα δραστηριότητας και το προβλεπόμενο επενδυτικό σχέδιο, υποδεικνύουμε τα είδη των εταιρειών ή της συνεργασίας που πρέπει να επιλεγούν, όπως Α.Ε., ΕΠΕ, Μονοπρόσωπη ΕΠΕ, Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (ΙΚΕ), ομόρρυθμη εταιρεία, ετερόρρυθμη εταιρεία, ναυτική εταιρεία, ατομική επιχείρηση, κοινοπραξία (joint-venture), υποκατάστημα αλλοδαπής εταιρείας, Ευρωπαϊκό Όμιλο Οικονομικού Σκοπού (ΕΟΟΣ), Ευρωπαϊκή Εταιρεία.

Αναλαμβάνουμε τη σύνταξη όλων των εγγράφων, όπως του καταστατικού, των συμφωνιών μεταξύ των εταίρων ή της επιχείρησης με τους εξωτερικούς συνεργάτες της, από τη σύσταση και κατά τη διάρκεια λειτουργίας της και σας καθοδηγούμε σε θέματα χρηματοδότησης με τη μορφή είτε επιχορήγησης, είτε δανείου.

Παρέχουμε τις υπηρεσίες μας για την εξασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας των οργάνων των εταιρειών (Δ.Σ., Γ.Σ., δικαιώματα και υποχρεώσεις μετόχων), καθώς και για θέματα αποτίμησης εισφορών ή μετοχών, μεταβίβασής τους, διαδικασίας πληρωμής και αύξησης ή μείωσης κεφαλαίου, ευθύνης του Δ/ντος Συμβούλου και Διοικητικού Συμβουλίου, δικαιωμάτων της μειοψηφίας κ.ά.

Σκοπός μας είναι η νομική υποστήριξη των εταιρειών καθώς και των ομίλων επιχειρήσεων σε όλες τις φάσεις της δημιουργίας, της ανάπτυξης και του μετασχηματισμού των δομών τους.

Η ομάδα των εξειδικευμένων δικηγόρων μας ασχολείται επίσης και με όλα τα ζητήματα που σχετίζονται με τον ανταγωνισμό, τις αντιανταγωνιστικές πρακτικές και το διεθνές εμπόριο.

Δικαστική υποστήριξη

Εφαρμόζουμε την στρατηγική που αρμόζει καλύτερα στα συμφέροντα των εντολέων μας και αξιολογούμε την κάθε υπόθεση λαμβάνοντας υπόψη τους νομικούς και οικονομικούς κινδύνους.
Στόχος μας είναι σε πρώτο στάδιο να προτείνουμε στις εταιρείες τη διαχείριση των διαφορών με τη βοήθεια διαπιστευμένων διαμεσολαβητών ή διαιτητών.

Ωστόσο, έχουμε μακρά εμπειρία στην επίλυση διαφορών ενώπιον των δικαστηρίων όλων των βαθμίδων, γεγονός που αποτελεί εγγύηση για την επίτευξη του θεμιτού αποτελέσματος.
Αναλαμβάνουμε συχνά υποθέσεις που σχετίζονται με την εκτέλεση ή τη μη νόμιμη καταγγελία μιας εμπορικής σύμβασης, τη συμμόρφωση της εταιρείας με τους κανονισμούς, τον αθέμιτο ανταγωνισμό.

Διαχειριζόμαστε διαφορές στις οποίες εμπλέκονται διευθυντικά στελέχη, εταίροι ή μέτοχοι ή υπάρχει θέμα κατάχρησης από την πλειοψηφία ή μειοψηφία, διακοπής διαπραγματεύσεων κατά τη διάρκεια συγχωνεύσεων και εξαγορών, εκτέλεσης συμφωνιών μετόχων κλπ.
Όσον αφορά στις περιπτώσεις είσπραξης οφειλών, κινούμε τις κατάλληλες διαδικασίες εκτέλεσης.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Έχοντας πλήρη επίγνωση των σημερινών προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις, αποτελούμε μία ευέλικτη ομάδα η οποία παρέχει τις υπηρεσίες της όχι μόνο στο εμπορικό δίκαιο και το εταιρικό δίκαιο, αλλά και σε άλλους συμπληρωματικούς τομείς δικαίου, όπως το φορολογικό, το δίκαιο των συμβάσεων, το εργατικό και το δίκαιο των επενδύσεων.
Είμαστε οι βασικοί και απαραίτητοι συνεργάτες των εταιρειών που υποστηρίζουμε.
Για περαιτέρω διευκρινίσεις και επιπρόσθετες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τους εξειδικευμένους δικηγόρους μας.

info@achristoforidou.com
·   Τηλ: 2106984734