Tηλέφωνο
210 69 84 734
Email
info@achristoforidou.com
Ωράριο
Δευ - Παρ : 09:00-18:00
επικοινωνια

Δίκαιο των Συμβάσεων

I. Δίκαιο των εμπορικών συμβάσεων

Οι εμπορικές συμβάσεις ευρίσκονται στο επίκεντρο ειδίκευσης του δικηγορικού γραφείου Α. Χριστοφορίδου & Συνεργάτες.

Η επεξεργασία των συμβάσεων και οι συμβουλευτικές μας υπηρεσίες παρέχονται από έμπειρους δικηγόρους προς ελληνικές και αλλοδαπές εταιρείες.  Για την επίτευξη του στόχου σας, ενημερώνουμε για την ισχύουσα νομοθεσία και σας καλύπτουμε πλήρως ενώπιον της διοίκησης και σε περίπτωση διένεξης, ενώπιον όλων των δικαστηρίων ή των διαιτητών και διαμεσολαβητών. Παρέχουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες σε εξαγωγικές εταιρείες για την επιλογή του κατάλληλου συνεργάτη και την υπογραφή συμφωνίας.

Γιατί να απευθυνθείτε σε δικηγορικό γραφείο με εξειδίκευση στις εμπορικές συμβάσεις ;

Το δικηγορικό γραφείο Α. Χριστοφορίδου & Συνεργάτες εξασφαλίζει στους εντολείς του (εταιρείες ή ιδιώτες) τη σύναψη συμβάσεων σύμφωνα με τους ισχύοντες νομικούς κανόνες. Παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες που αφορούν κυρίως σε εμπορικές συμβάσεις πώλησης αγαθών, διανομής, αντιπροσώπευσης, μεταφορών, franchising, βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας (εμπορικά σήματα, σχέδια ή μοντέλα, εφευρέσεις, τεχνογνωσία, νέες τεχνολογίες, πνευματικά έργα κ.λπ.).

Συμβάσεις πώλησης αγαθών

Το δικηγορικό γραφείο Α. Χριστοφορίδου & Συνεργάτες συντάσσει τις συμβάσεις πώλησης ενός ή περισσότερων αγαθών (εξοπλισμός, εμπορεύματα κ.λπ.) αναδεικνύοντας με σαφήνεια και πληρότητα τους όρους και τις αμοιβαίες υποχρεώσεις των συμβαλλομένων μερών.

Σε περίπτωση αγοράς ή πώλησης προϊόντων ή υπηρεσιών μέσω διαδικτύου (λιανικό ή ενδοεταιρικό ηλεκτρονικό εμπόριο, πωλήσεις εξ αποστάσεως και εκτός εμπορικού καταστήματος), σας ενημερώνουμε για τους ισχύοντες κανόνες, ώστε η εταιρεία σας να εισέλθει σε νέες αγορές.

Συμβάσεις διανομής (απλής ή αποκλειστικής)

Οι συμβάσεις αυτές υπάγονται σε ειδικό νομικό καθεστώς και γι’ αυτό είναι απαραίτητες οι νομικές συμβουλές για το δίκαιο διανομής που εφαρμόζεται στην εκάστοτε περίπτωση.  Οι δικηγόροι μας, ειδικοί στο δίκαιο των εμπορικών συμβάσεων, σας συμβουλεύουν και συντάσσουν, όπου απαιτείται, συμφωνίες-πλαίσια, καθώς και τις συμβάσεις διανομής.

Το δικηγορικό μας γραφείο έχει αναλάβει μεγάλο αριθμό συμβάσεων αυτής της μορφής, καθώς και τον έλεγχο συμφωνιών οριζόντιας και κάθετης συνεργασίας μεταξύ των επιχειρήσεων.  Επίσης, έχει διεκπεραιώσει επιτυχώς τη διαιτητική ή δικαστική επίλυση των προβλημάτων που προέκυψαν.

Συμβάσεις εμπορικής αντιπροσωπείας

Η αποτελεσματικότητα της σύμβασης εμπορικού αντιπροσώπου διασφαλίζεται από τους έμπειρους δικηγόρους μας. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις, τόσο του κατασκευαστή, του πωλητή ή του παρόχου υπηρεσιών (εντολέα) όσο και του αντιπροσώπου, του οποίου η αποστολή είναι να τον εκπροσωπεί σε μια συγκεκριμένη περιοχή, ορίζονται σαφώς στη σύμβαση: σκοπός και διάρκεια της εντολής , προϊόντα ή υπηρεσίες που εκπροσωπεί, περιοχή και πελατεία που αποτελούν τον τομέα παρέμβασής του, υποχρέωση μη ανταγωνισμού, αμοιβή με τη μορφή προμήθειας, τρόποι υπολογισμού και πληρωμής της προμήθειας.

Συμβάσεις εθνικής και διεθνούς μεταφοράς

Στις νομικές μας υπηρεσίες συμπεριλαμβάνονται και οι συμβάσεις εθνικής ή διεθνούς μεταφοράς εμπορευμάτων, σύμφωνα με τη νομοθεσία που ισχύει σε κάθε τομέα, καθώς και η νομική κάλυψη των πελατών μας σε διαφορές που ανακύπτουν σχετικά με την ευθύνη, τις διαδικασίες, το φορτίο, τους προμηθευτές, τους υπεργολάβους κ.λπ.

Στον τομέα της εφοδιαστικής αλυσίδας – logistics (διαδικασία οργάνωσης, μεταφοράς και αποθήκευσης αγαθών) εφαρμόζουμε, σε περίπτωση διαφοράς, όλες τις απαραίτητες διαδικασίες για την επίλυση του προβλήματος.

Συμβάσεις δικαιόχρησης (Franchise)

Για τη δημιουργία και ανάπτυξη της σύμβασης δικαιόχρησης (franchise) σας παρέχουμε πλήρη νομική κάλυψη κατά τις διαπραγματεύσεις και τη σύνταξη του προσυμβατικού εγγράφου  πληροφοριών και την υπογραφή της συμφωνίας. Οι δικηγόροι μας σας συμβουλεύουν, σε συνεργασία με έμπειρους συμβούλους (λογιστές και οικονομολόγους) και σας βοηθούν στην επίλυση των προβλημάτων που τυχόν παρουσιαστούν κατά τη διάρκεια της όλης διαδικασίας, αλλά και κατά την εφαρμογή της σύμβασης.

Συμβάσεις βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας

Εάν επιθυμείτε να εξουσιοδοτήσετε ένα νομικό πρόσωπο να χρησιμοποιήσει τα δικαιώματα βιομηχανικής ή πνευματικής ιδιοκτησίας σας παραχωρώντας την «άδεια χρήσης» ή να τα μεταβιβάσετε, οι δικηγόροι μας με πολυετή εμπειρία σας βοηθούν κατά τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης και στη συνέχεια συντάσσουν τη σχετική σύμβαση καθορίζοντας λεπτομερώς τους όρους της.

Διαθέτουμε σε βάθος γνώση του δικαίου της βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας, ιδιαίτερα στους τομείς των εμπορικών σημάτων, των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, της ανάπτυξης λογισμικού ή νέων τεχνολογιών, της διαχείρισης πνευματικών δικαιωμάτων και κατοχυρώνουμε εμπορικά σήματα και διπλώματα ευρεσιτεχνίας σε εθνικό, κοινοτικό και διεθνές επίπεδο.

Εκπροσώπηση ενώπιον των Δικαστηρίων

Οι δικηγόροι μας έχουν πολυετή δικαστική εμπειρία σε υποθέσεις που αφορούν στην εκτέλεση των όρων των συμβάσεων και άλλων σχετικών συμφωνιών, είτε στον τομέα της διανομής, είτε στον τομέα των υπηρεσιών. Λόγω των γνώσεων και της συχνής ενασχόλησης με το δίκαιο των συμβάσεων, σας παρέχουν τις κατάλληλες συμβουλές, έτσι ώστε να επιλύεται το πρόβλημα συμβιβαστικά σε πρώτο στάδιο, με τη βοήθεια διαιτητών ή διαμεσολαβητών.

Οι συνήθεις περιπτώσεις για τις οποίες σας εκπροσωπούμε ενώπιον όλων των δικαστηρίων είναι η αθέτηση και καταγγελία της σύμβασης, η αξίωση αποζημίωσης, η αναγνώριση χρέους ή η μεταβίβαση πελατείας, αγαθών ή εξοπλισμού. Σε περίπτωση άρνησης πληρωμής, οι δικηγόροι μας φροντίζουν να λάβουν από τον δικαστή διαταγή πληρωμής υπέρ του προμηθευτή (εάν ο προμηθευτής προέρχεται από χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης λαμβάνουμε ευρωπαϊκή διαταγή πληρωμής), καθώς και οποιοδήποτε άλλο ευρωπαϊκό εκτελεστό τίτλο.

Σας καλύπτουμε πλήρως για την είσπραξη χρεών εφαρμόζοντας τις διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σε περίπτωση παραποίησης/απομίμησης ή προϊόντων πειρατείας, οι δικηγόροι μας καλύπτουν τη ζημιωθείσα εταιρεία ζητώντας άμεσα από το Δικαστήριο τα απαραίτητα μέτρα προστασίας και παρεμβαίνουν επίσης για την αποκατάσταση της ζημίας που υπέστη.

ii. Δίκαιο των δημοσίων συμβάσεων

Το δικηγορικό γραφείο Α. Χριστοφορίδου & Συνεργάτες παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, των συμβάσεων παραχώρησης (έργων ή υπηρεσιών), των Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), των πράσινων δημοσίων συμβάσεων κλπ. Καλύπτουμε όλο το φάσμα των συμβουλευτικών υπηρεσιών, ήδη από την πρώιμη φάση ανάθεσης, υλοποίησης του έργου, μέχρι και την αντίκρουση τυχόν ενστάσεων και επίλυση των διαφορών που τυχόν προκύψουν.

Γιατί χρειάζεστε εξειδικευμένο δικηγόρο στο δίκαιο των δημοσίων συμβάσεων ;

Συμβουλεύουμε ιδιώτες επενδυτές ή δημόσιους φορείς για την πολυσύνθετη διαδιαδικασία και τις προϋποθέσεις συμμετοχής στους δημόσιους διαγωνισμούς, για το νομικό πλαίσιο που διέπει τις διαδικασίες σύνταξης και ανάθεσης συμβάσεων, την επιλεξιμότητα, τους υπεργολάβους, τις περιπτώσεις αποκλεισμού, τις εγγυήσεις (εγγυητικές επιστολές), τις απαιτούμενες προδιαγραφές επιμένοντας στα σημεία που χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής, την αξιολόγηση και τις σχετικές φορολογικές διατάξεις.  Παρέχουμε πλήρη νομική υποστήριξη στους πελάτες μας καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και ελέγχουμε την όλη τη διαδικασία καλής εκτέλεσης της σύμβασης.

Σε κάθε τύπο έργου του δημόσιου τομέα, σας βοηθούμε στην υλοποίηση δομών με αποδοτικό κόστος, οι οποίες συνάδουν με τους στόχους και τα χαρακτηριστικά του εκάστοτε έργου, έτσι ώστε να αποκομίσετε το καλύτερο μακροχρόνιο αποτέλεσμα.

Σας καθοδηγούμε στην επιτυχή υλοποίηση του έργου μέσα από ένα πολύπλοκο νομοθετικό πλαίσιο. Η ισχύουσα νομοθεσία για τις δημόσιες συμβάσεις στην Ελλάδα ενσωμάτωσε στο εσωτερικό δίκαιο τις σημαντικότερες ρυθμίσεις της ευρωπαϊκής νομοθεσίας και ταυτόχρονα ενοποίησε το θεσμικό πλαίσιο για όλες τις δημόσιες συμβάσεις: δημόσια έργα, προμήθειες, αγαθά και υπηρεσίες.

Ο νόμος-πλαίσιο τροποποιήθηκε με τον πρόσφατο νόμο 4782/2021, ο οποίος απλοποιεί και επιταχύνει τη διαδικασία των προμηθειών, προβλέπει νέες διαδικασίες για την πραγματοποίηση δημόσιων επενδύσεων, καθώς επίσης και την ταχύτερη απορρόφηση ευρωπαϊκών κονδυλίων από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) και το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Ο νέος νόμος αποσκοπεί στη διευκρίνιση των νομικών διατάξεων, στη μείωση της γραφειοκρατίας, στην αύξηση της αποτελεσματικότητας των προπαρασκευαστικών διαδικασιών, της ανάθεσης και της εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων και επεκτείνει την χρήση ηλεκτρονικών μέσων, σύμφωνα με το κοινοτικό δίκαιο.

Συμβάσεις παραχώρησης

Το δικηγορικό γραφείο Α.Χριστοφορίδου & Συνεργάτες χειρίζεται ένα ευρύ φάσμα συμβάσεων παραχώρησης και παρεμβαίνει αποτελεσματικά με την παροχή νομικών συμβουλών, αλλά και ενώπιον των δικαστηρίων.

Εκπροσωπούμε τους πελάτες μας ενώπιον των αρμόδιων δικαστηρίων, καθώς και ενώπιον των εμπλεκομένων τοπικών φορέων κατά τις διαπραγματεύσεις, την υπογραφή της σύμβασης παραχώρησης, καθώς και την εκτέλεσή της. Δίνουμε έμφαση στην επιλογή της εξωδικαστικής επίλυσης του συνόλου ή μέρους των διαφορών (ιδίως των τεχνικών διαφορών) που σχετίζονται με την εκτέλεση της σύμβασης, προκειμένου ο εντολέας μας να αποφύγει χρονοβόρες και δαπανηρές διαδικασίες ενώπιον των δικαστηρίων.

Συμπράξεις δημόσιου-ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ)

Παρέχουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες για την υποβολή του φακέλου σας στην Ειδική Γραμματεία ΣΔΙΤ και τη διαδικασία ανάθεσης μετά από δημόσιο διαγωνισμό με ανοιχτή ή κλειστή διαδικασία και υπό ορισμένες προϋποθέσεις που προβλέπει ο νόμος, με διαδικασία ανταγωνιστικού διαλόγου ή διαδικασία διαπραγμάτευσης. Η ανάθεση των συμβάσεων ΣΔΙΤ πραγματοποιείται με κριτήριο είτε την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, είτε τη χαμηλότερη τιμή. Τα ελάχιστα προσόντα και οι ικανότητες των υποψηφίων που συμμετέχουν στη διαδικασία ανάθεσης καθορίζονται στην προκήρυξη του διαγωνισμού.

Ελέγχουμε την εφαρμογή των γενικών αρχών της ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας (ίση μεταχείριση, διαφάνεια, προστασία του δημοσίου συμφέροντος κ.λπ.) στις διαδικασίες ανάθεσης και στις σχέσεις του αναθέτοντος δημόσιου φορέα με τους υποψηφίους. Παρακολουθούμε το έργο κατά τη φάση υλοποίησής του.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Το δικηγορικό γραφείο Α. Χριστοφορίδου & Συνεργάτες παρέχει συμβουλευτική και δικαστική υποστήριξη σε επιχειρήσεις ή δημόσιους φορείς με έδρα την Ελλάδα και εκτός αυτής στον τομέα των εμπορικών, αλλά και των δημοσίων συμβάσεων (δημοσίων έργων, παραχώρησης ή ΣΔΙΤ).  Επί πλέον, τα μέλη της ομάδας μας διαθέτουν πολυετή πείρα και εξειδικευμένες δεξιότητες στους τομείς του εμπορικού, του φορολογικού και του δικαίου των επενδύσεων, ώστε να καλύπτουν πλήρως τους εντολείς τους.

info@achristoforidou.com
·   Τηλ: 2106984734