Tηλέφωνο
210 69 84 734
Email
info@achristoforidou.com
Ωράριο
Δευ - Παρ : 09:00-18:00
επικοινωνια

Δίκαιο των Επενδύσεων

Δίκαιο επενδύσεων

Το δικηγορικό γραφείο Α.Χριστοφορίδου & Συνεργάτες, με εξειδίκευση και εμπειρία τριάντα ετών στον τομέα των επενδύσεων σε όλη την ελληνική επικράτεια, παρέχει ολοκληρωμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες και νομική προστασία σε εταιρείες ή ιδιώτες που πρόκειται να επενδύσουν σε τομείς όπως, ο τουρισμός, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας («πράσινη ανάπτυξη»), οι καινοτόμες τεχνολογίες πληροφοριών, επικοινωνιών, μεταφορών, η εφοδιαστική αλυσίδα, οι νεοφυείς επιχειρήσεις, οι τεχνολογίες υγείας.

Σας ενημερώνουμε σχετικά με τις προϋποθέσεις επιλεξιμότητας προκειμένου να επωφεληθείτε από τα επενδυτικά κίνητρα που παρέχονται από τον Αναπτυξιακό Νόμο, το ΕΣΠΑ 2021-2027 και το Ταμείο Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας

Γιατί χρειάζεστε εξειδικευμένο δικηγόρο στο δίκαιο των επενδύσεων ;

Νομική υποστήριξη για οποιαδήποτε επένδυση

Παρέχουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες υψηλού επιπέδου στον τομέα του δικαίου των επενδύσεων και καθοδηγούμε επενδυτές για τις δυνατότητες που προβλέπει η νομοθεσία και ειδικά τα κίνητρα σε συγκεκριμένες δραστηριότητες και τομείς, προκειμένου να επιτευχθεί ο ψηφιακός και τεχνολογικός μετασχηματισμός των επιχειρήσεων, η πράσινη μετάβαση, η δημιουργία οικονομιών κλίμακας, η υποστήριξη καινοτόμων επενδύσεων και εκείνων που στοχεύουν στην εισαγωγή νέων τεχνολογιών της «Βιομηχανίας 4.0», της ρομποτικής και τεχνητής νοημοσύνης.

Εάν το επενδυτικό σχέδιο που πρόκειται να πραγματοποιήσετε ενισχύει την απασχόληση με εξειδικευμένο προσωπικό, την ανάπτυξη των λιγότερο ευνοημένων περιοχών της χώρας και περιοχών που εντάσσονται στο Σχέδιο Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΣΔΑΜ), την περαιτέρω ενίσχυση του τουρισμού, τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας σε τομείς υψηλής προστιθέμενης αξίας ή είστε νέος επιχειρηματίας, η ομάδα μας σας παρέχει εξειδικευμένη νομική υποστήριξη για την προετοιμασία και υλοποίηση του επενδυτικού σας σχεδίου σε συνεργασία με έμπειρους συμβούλους ανάπτυξης επιχειρήσεων.

Η ομάδα μας σας ενημερώνει για τις προϋποθέσεις, τα ειδικά κίνητρα και τη διαδικασία υπαγωγής του επενδυτικού σας σχεδίου στα καθεστώτα χορήγησης ενισχύσεων (δικαιούχοι, ελάχιστο ποσό επενδυτικών σχεδίων, υποβολή αιτήσεων, αξιολόγηση κ.λπ.) και συμμετέχει ενεργά σε όλα τα στάδια υλοποίησης του σχεδίου (πιθανή τροποποίηση, έλεγχος, ολοκλήρωση, έναρξη παραγωγικής λειτουργίας, υποχρεώσεις των ενισχυόμενων φορέων).

Σας πληροφορούμε για τα είδη και τα ποσοστά των ενισχύσεων στα επενδυτικά σχέδια τα οποία υπάγονται στα καθεστώτα ενισχύσεων του νέου νόμου (παρέχονται φορολογική απαλλαγή, επιχορήγηση, επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης – leasing, επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης, χρηματοδότηση επιχειρηματικού κινδύνου). Επίσης, γνωστοποιούμε στον εντολέα μας – ενισχυόμενο φορέα τις κυρώσεις που προβλέπονται, ανάλογα με την περίπτωση και τη φύση της ενίσχυσης (ανάκτηση του συνόλου ή μέρους της βοήθειας με τόκους, ολική ή μερική απώλεια φορολογικών ελαφρύνσεων κ.λπ.), σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις διατάξεις που αφορούν στην πραγματοποίηση της επένδυσης ή αθέτησης των υποχρεώσεων που ορίζονται για τους δικαιούχους.

Οι ολοκληρωμένες υπηρεσίες μας απευθύνονται σε φορείς επενδύσεων που είναι εγκατεστημένοι ή έχουν υποκατάστημα στην Ελλάδα κατά τη χρονική στιγμή έναρξης εργασιών του επενδυτικού σχεδίου, όπως εµπορικές εταιρείες, υπό ίδρυση ή υπό συγχώνευση εταιρείες και κοινοπραξίες που ασκούν εμπορική δραστηριότητα, συνεταιρισμούς, Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.).

Νομική υποστήριξη για «στρατηγικές επενδύσεις

Η ομάδα μας αναλαμβάνει επίσης τη νομική κάλυψη «στρατηγικών επενδύσεων» που έχουν ισχυρή επίδραση στην εγχώρια οικονομία (ειδικές κατηγορίες που πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις). Ο σχετικός νόμος «fast track» αφορά κυρίως στην προσέλκυση επενδυτικού κεφαλαίου στην εξαγωγική δραστηριότητα, στην καινοτομία, στην ανταγωνιστικότητα, στον ολοκληρωμένο σχεδιασμό, στην εξοικονόμηση φυσικών πόρων για την προοπτική μιας κυκλικής οικονομίας, ιδίως στους τομείς της οικονομικής δραστηριότητας διεθνώς εμπορεύσιμων προϊόντων ή υπηρεσιών.

Σας ενημερώνουμε για τις προϋποθέσεις επιλεξιμότητας για την υπαγωγή στο νόμο των μεγάλων παραγωγικών επενδύσεων, οι οποίες θα πρέπει υποχρεωτικά να δημιουργούν πολλές θέσεις εργασίας σε τομείς όπως η βιομηχανία, η ενέργεια, ο τουρισμός, οι μεταφορές και οι επικοινωνίες, η υγεία, το περιβάλλον, τα έργα υψηλής τεχνολογίας και καινοτομίας κ.λπ. Είμαστε κοντά σας κατά τη διάρκεια της διαδικασίας για την έγκριση της στρατηγικής επένδυσης από τις αρμόδιες αρχές, καθώς και σε όλα τα στάδια υλοποίησής της.

Νομική υποστήριξη για συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα βιώσιμης ανάπτυξης και καινοτομίας

Το δικηγορικό γραφείο Α.Χριστοφορίδου & Συνεργάτες συμμετέχει ενεργά σε ευρωπαϊκά προγράμματα βιώσιμης ανάπτυξης και καινοτομίας, σύστασης θερμοκοιτίδων επιχειρήσεων, clusters κλπ. Παρέχουμε πλήρη νομική κάλυψη στα εμπλεκόμενα νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου που συμμετέχουν σε προγράμματα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ορθολογικής χρήσης και εξοικονόμησης ενέργειας, καινοτομίας, αειφόρου ανάπτυξης, διαχείρισης φυσικών πόρων και δημιουργίας θερμοκοιτίδων επιχειρήσεων.

Το δικηγορικό γραφείο Α.Χριστοφορίδου & Συνεργάτες:

  • Συμμετέχει στην προετοιμασία και υποβολή του φακέλου για τη χρηματοδότηση.
  • Συντάσσει τις απαιτούμενες συμβάσεις και αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τα νομικά ζητήματα που τυχόν προκύψουν.
  • Υποστηρίζει την υλοποίηση του έργου σε σχέση με τη διενέργεια της διαρκούς αξιολόγησης και την εφαρμογή των υπογεγραμμένων συμβάσεων.
  • Διασφαλίζει την προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας των δημιουργών νέων προϊόντων και υπηρεσιών, οι οποίοι συμμετέχουν στο έργο.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Α.Χριστοφορίδου & Συνεργάτες, ως δικηγορικό γραφείο εξειδικευμένο στον τομέα των επενδύσεων, παρέχει ολοκληρωμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες και νομική προστασία σε επενδυτικούς φορείς (εταιρείες ή ιδιώτες), ή σε δημόσιους φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Η πολυετής πείρα και οι εξειδικευμένες δεξιότητες των μελών της ομάδας μας όχι μόνο στο δίκαιο των επενδύσεων, αλλά και στο δίκαιο των δημοσίων συμβάσεων, το φορολογικό δίκαιο και το δίκαιο των ακινήτων, συντελούν στην επίτευξη του καλύτερου δυνατού αποτελέσματος για τους εντολείς μας. Εάν χρειάζεστε τις συμβουλές εξειδικευμένης ομάδας για την υλοποίηση της επένδυσης ή της συμμετοχής σας σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα, καθώς και αποτελεσματική νομική κάλυψη σε περίπτωση διαφοράς, επικοινωνήστε άμεσα με το δικηγορικό γραφείο Α.Χριστοφορίδου & Συνεργάτες.

info@achristoforidou.com
·   Τηλ: 2106984734